Vydávanie voličských preukazov

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 4.3.2016 do 14.30 hod. v kancelárii č.1 na prízemí

mestského úradu Petzvalova 18 –  Mgr. Anna Sisková ( v jej neprítomnosti v kancelárii č. 6  Mgr. Jana Neupauerová)

v listinnej forme

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom

konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi :

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

elektronicky (e-mailom)

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).  Elektronická adresa pre doručovanie žiadosti

siskova@spisskabela.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi :

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j, najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi :

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti, alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X