Author: Marek Podolinský

Z Fondu na podporu umenia 1800 EUR pre našu knižnicu

Mesto Spišská Belá sa uchádzalo o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci výzvy č. 9/2018, v podprograme 5.1.3 Akvizícia knižníc. Náš projekt s názvom: Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2018 bol úspešný. Podali...

Výzva na predloženie cenovej ponuky – workoutové ihrisko

Výzva na predloženie cenovej ponuky – workoutové ihrisko

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom „Vybudovanie (dodanie a osadenie) cvičiacich prvkov workoutového ihriska” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, kód projektu:...

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na dodanie služby : Kniha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby : Kniha

„Spišská Belá vo fotografiách včera a dnes „ grafické spracovanie, preklady textov  a vydanie  (tlač) farebnej obrazovej publikácie v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes”,  spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu...