Author: stiff

VZN 8/2015 – účinné

VZN 8/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2015 ktorým sa mení dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Názov prílohy Odkaz vzn82015...

VZN 4/2015 – účinné

VZN 4/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2015  zo dňa 13.8.2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2015 Stiahnuť

VZN 3/2015 – účinné

VZN 3/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2015 zo dňa 26.3.2015 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 3-2015 Stiahnuť

VZN 1/2015 – účinné

VZN 1/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2015 zo dňa 8. januára 2015, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na...

VZN 8/2014 – účinné

VZN 8/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2014 zo dňa 4.12. 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN 8-2014 Stiahnuť

VZN 7/2014 – účinné

VZN 7/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa ruší Jazyková škola pri Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 7-2014 Stiahnuť

VZN 6/2014 – účinné

VZN 6/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 6/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby Názov prílohy Odkaz VZN 6-2014 Stiahnuť

VZN 5/2014 – zrušené

VZN 5/2014 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišská Belá ……… zrušené uznesením MsZ č. 215/2016 zo dňa...

VZN 4/2014 – účinné

VZN 4/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2014 zo dňa 14.8.2014 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2014 Stiahnuť

VZN 3/2014 – účinné

VZN 3/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2014 zo dňa 14.8.2014 ,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov Názov prílohy Odkaz VZN 3-2014 Stiahnuť

VZN 2/2014 – zrušené !!!

VZN 2/2014 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 2/2014 zo dňa 24.4.2014 ,ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá  – zrušené uznesením MsZ č.  150/2015 zo dňa 13.08.2015 (prijatím VZN č. 4/2015) Názov prílohy Odkaz VZN...

VZN 1/2014 – účinné

VZN 1/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2014 zo dňa 27.2.2014,  ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č.9/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá Názov prílohy...

Oznámenia
X