Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sú aj mestá a obce povinné zverejňovať zmluvy (aj dodatky k nim), faktúry a objednávky, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami, na svojom webovom sídle.

Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Ide o tzv. povinne zverejňované zmluvy. Vyššie uvedený zákon totiž určuje aj to, ktoré zmluvy sa nezverejňujú, resp. ktoré zmluvy sa nemusia zverejniť (t.j. ktoré zmluvy nie sú povinne zverejňovanými zmluvami). Samotné zverejnenie zmluvy má veľmi dôležité právne účinky. Zmluva, ktorá sa musí zverejniť, je účinná dňom nasledujúcim po dni, kedy bola zverejnená, ak zákon nestanovuje inak alebo ak si zmluvné strany nedohodli neskorší deň jej účinnosti. Zmluva sa musí zverejniť do troch mesiacov od jej uzavretia alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak sa zmluva nezverejnila v uvedenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Mestá a obce zverejňujú na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme aj údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác a o faktúrach za tovary, služby a práce.
Objednávka sa musí zverejniť do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia . Faktúra sa musí zverejniť do 30 kalendárnych dní odo dňa zaplatenia faktúry.