Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu mesta Spišská Belá

Proces obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá bol začatý na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 5/2013 zo dňa 31. januára 2013.

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 27.2.2014 uznesením č. 18/2014 a zmena záväznej časti územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2008.

Zmeny a doplnky č. 1 sú účinné od 15. marca 2014. 

Názov prílohy Odkaz
zad1_sp_bela_sprievodna_sprava Stiahnúť
2a_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnúť
2b_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnúť
2c_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnúť
4a_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnúť
4b_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnúť
4c_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnúť
9a_schema_verejnoprospesnych_stavieb_zad1 Stiahnúť
9b_schema_verejnoprospesnych_stavieb_zad1 Stiahnúť