Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu mesta Spišská Belá

Proces obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá bol začatý na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 5/2013 zo dňa 31. januára 2013.

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 27.2.2014 uznesením č. 18/2014 a zmena záväznej časti územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2008.

Zmeny a doplnky č. 1 sú účinné od 15. marca 2014. 

Názov prílohy Odkaz
zad1_sp_bela_sprievodna_sprava Stiahnúť
2a_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnúť
2b_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnúť
2c_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnúť
4a_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnúť
4b_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnúť
4c_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnúť
9a_schema_verejnoprospesnych_stavieb_zad1 Stiahnúť
9b_schema_verejnoprospesnych_stavieb_zad1 Stiahnúť