Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Správa o výsledkoch kontrol 9. 2. 2017

Správa z vykonaných kontrol

      Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2016:

  • kontrola zverejňovania povinných informácií zo strany mesta

Cieľom kontroly bolo preveriť povinné zverejňovanie informácií zo strany mesta podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v zn. n. p.  Kontrolou bolo zistené, že nie sú zverejňované všetky povinné informácie, preto boli navrhnuté opatrenia tak, aby  na úradných tabuliach i na webovej stránke mesta  boli zverejňované aj zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva  s uvedením hlasovania jednotlivých poslancov a údaje o dochádzke poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

 kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií a podnetov občanov v roku 2016

V tejto oblasti neboli zistené nedostatky. V roku 2016 nebola podaná sťažnosť, podnet, alebo petícia.

 

 

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

Môže Vás zaujímať...