Flash News
 • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
 • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
 • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
 • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
 • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Správa o výsledkoch kontrol 26. 4. 2017

     Správa z vykonanej kontroly

 

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 26. 4. 2017 predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2017:

 

 • kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.   v roku 2016

Pri kontrole predložených dokladov, účtovníctva a evidencií boli zistené nedostatky v hospodárnom používaní prostriedkov spoločnosti v týchto prípadoch:

 1.   Pri používaní telefónov boli do nákladov zaúčtované aj prijaté služby, ktoré súviseli s osobnou spotrebou zamestnancov – spoločnosť neoprávnene zaúčtovala do nákladov „služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa“ vo výške 19,80 eur. Ďalej boli do nákladov zaúčtované výdavky za „služby cez mobil“ v celkovej výške 102,02 eur. Tieto neboli doložené dokladmi, ktoré by preukazovali oprávnenosť a súvislosť s podnikaním spoločnosti.

     Nakoľko v týchto prípadoch došlo aj porušeniu ustanovení zákona o dani z príjmov a DPH a výdavky súvisia s osobnou spotrebou zamestnancov, navrhujem zaplatiť neoprávnene použité prostriedky do pokladne spoločnosti a zaviesť jednotný systém na používanie služobných telefónov.

 1. Ďalšie náklady, ktoré považujem za nehospodárne vynaložené:
 • Za obdobie 1. 1. 2016 – 23. 6. 2016 bolo 2x zaplatené poistné za súbor vozidiel, naviac zaplatené bolo 737,11 eur /spoločnosť menila poisťovňu a nevypovedala včas zmluvu o poistení, preto bolo potrebné doplatiť poistné/
 • Pokuta za neplatnú STK na prívesnom vozíku vo výške 165,00 eur
 • Poplatok za zverejnenie služieb, resp. reklamné činnosti na webových stránkach spolu vo výške 612,00 eur /nepovinné poplatky/

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov zahŕňa aj odporúčanie venovať zvýšenú pozornosť nákladom, ktoré nie sú pre spoločnosť povinné a zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s prostriedkami.

      

 

 

Môže Vás zaujímať...