Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Verejným priestranstvom sú miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, spevnené plochy a trhové miesta v meste Spišská Belá.

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva platí:

  • na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo paliva napr. palivového dreva, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 3 dni
  • na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 30 dní.

V oboch prípadoch je však nutné mať pre uvedené užívanie verejného priestranstva udelený súhlas Mesta Spišská Belá.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o záber verejného priestranstva Stiahnúť