Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Verejným priestranstvom sú miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, spevnené plochy a trhové miesta v meste Spišská Belá.

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva platí:

  • na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo paliva napr. palivového dreva, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 3 dni
  • na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 30 dní.

V oboch prípadoch je však nutné mať pre uvedené užívanie verejného priestranstva udelený súhlas Mesta Spišská Belá.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o záber verejného priestranstva Stiahnúť