Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení mesta.

Prevádzkovateľ zberného dvora v Spišskej Belej je Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá. Táto spoločnosť je aj prevádzkovateľom Riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej pre odpad nie nebezpečný, ktorá je situovaná za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na Starú Ľubovňu.

Kontakt:
http://msp.spisskabela.sk/kontakt/
odpady@spisskabela.sk

Zložky odpadu, ktoré možno umiestniť v zbernom dvore: plasty, kovy, sklo, papier, elektroodpad vrátane žiaroviek a výbojok, akumulátory a batérie, biologicky rozložiteľný (tzv. zelený) odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad – farby, lepidlá, rozpúšťadlá, a pod.

Každý obyvateľ mesta má možnosť bezplatne doniesť na toto miesto uvedený odpad, ktorého sa chce zbaviť.