Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení mesta.

Prevádzkovateľ zberného dvora v Spišskej Belej je Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá. Táto spoločnosť je aj prevádzkovateľom Riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej pre odpad nie nebezpečný, ktorá je situovaná za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na Starú Ľubovňu.

Kontakt:
http://msp.spisskabela.sk/kontakt/
odpady@spisskabela.sk

Zložky odpadu, ktoré možno umiestniť v zbernom dvore: plasty, kovy, sklo, papier, elektroodpad vrátane žiaroviek a výbojok, akumulátory a batérie, biologicky rozložiteľný (tzv. zelený) odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad – farby, lepidlá, rozpúšťadlá, a pod.

Každý obyvateľ mesta má možnosť bezplatne doniesť na toto miesto uvedený odpad, ktorého sa chce zbaviť.