Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

ODPADY

V zmysle zákona o odpadoch je odpad hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Vyhadzovaním odpadov spôsobujeme:

  • škody z hromadenia odpadov (znečisťovanie pôdy, vôd, ovzdušia zo skládok a spaľovní – ani moderné technológie, tesnenia alebo filtre nedokážu zabrániť úniku nebezpečných látok, ktoré sa v našich odpadoch nachádzajú; tiež zaberanie a devastácia krajiny),
  • vyčerpávanie prírodných zdrojov a mrhanie energiou,
  • zbytočné vyhadzovanie našich a mestských peňazí (platíme poplatok za odpady, kupujeme stále nové veci…).

Každý z nás môže výraznou mierou znížiť množstvo skládkovaného a spaľovaného odpadu. Stačí trochu zmeniť svoje spotrebiteľské a environmentálne správanie…

Minimalizujme množstvo a škodlivosť odpadov a riaďme sa heslom, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne (premýšľajme už pri kúpe výrobkov!)

Opätovne používajme veci využiteľné – kupujme kvalitnejšie výrobky s dlhšou životnosťou, ktoré sa dajú opraviť a viackrát použiť.

Veci, ktoré už nemôžeme využiť, vytrieďme podľa druhu a odovzdajme na recykláciu.

Názov prílohy Odkaz
Program odpadového hospodárstva Stiahnúť
Popis systému nakladania s odpadom Stiahnúť