Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

ODPADY

V zmysle zákona o odpadoch je odpad hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Vyhadzovaním odpadov spôsobujeme:

  • škody z hromadenia odpadov (znečisťovanie pôdy, vôd, ovzdušia zo skládok a spaľovní – ani moderné technológie, tesnenia alebo filtre nedokážu zabrániť úniku nebezpečných látok, ktoré sa v našich odpadoch nachádzajú; tiež zaberanie a devastácia krajiny),
  • vyčerpávanie prírodných zdrojov a mrhanie energiou,
  • zbytočné vyhadzovanie našich a mestských peňazí (platíme poplatok za odpady, kupujeme stále nové veci…).

Každý z nás môže výraznou mierou znížiť množstvo skládkovaného a spaľovaného odpadu. Stačí trochu zmeniť svoje spotrebiteľské a environmentálne správanie…

Minimalizujme množstvo a škodlivosť odpadov a riaďme sa heslom, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne (premýšľajme už pri kúpe výrobkov!)

Opätovne používajme veci využiteľné – kupujme kvalitnejšie výrobky s dlhšou životnosťou, ktoré sa dajú opraviť a viackrát použiť.

Veci, ktoré už nemôžeme využiť, vytrieďme podľa druhu a odovzdajme na recykláciu.

Názov prílohy Odkaz
Program odpadového hospodárstva Stiahnúť
Popis systému nakladania s odpadom Stiahnúť