Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

ODPADY

V zmysle zákona o odpadoch je odpad hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Vyhadzovaním odpadov spôsobujeme:

  • škody z hromadenia odpadov (znečisťovanie pôdy, vôd, ovzdušia zo skládok a spaľovní – ani moderné technológie, tesnenia alebo filtre nedokážu zabrániť úniku nebezpečných látok, ktoré sa v našich odpadoch nachádzajú; tiež zaberanie a devastácia krajiny),
  • vyčerpávanie prírodných zdrojov a mrhanie energiou,
  • zbytočné vyhadzovanie našich a mestských peňazí (platíme poplatok za odpady, kupujeme stále nové veci…).

Každý z nás môže výraznou mierou znížiť množstvo skládkovaného a spaľovaného odpadu. Stačí trochu zmeniť svoje spotrebiteľské a environmentálne správanie…

Minimalizujme množstvo a škodlivosť odpadov a riaďme sa heslom, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne (premýšľajme už pri kúpe výrobkov!)

Opätovne používajme veci využiteľné – kupujme kvalitnejšie výrobky s dlhšou životnosťou, ktoré sa dajú opraviť a viackrát použiť.

Veci, ktoré už nemôžeme využiť, vytrieďme podľa druhu a odovzdajme na recykláciu.

Názov prílohy Odkaz
Program odpadového hospodárstva Stiahnúť
Popis systému nakladania s odpadom Stiahnúť