Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Zariadenie, ktoré slúži na ohrev teplej vody a vykurovanie s príkonom < 0.3 MW, podľa legislatívy na úseku ochrany ovzdušia je malým stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia.

V prípade, ak inštalácia a prevádzkovanie takéhoto zariadenia je súčasťou realizácie stavby budovy, napr. rodinného domu, vyžaduje sa súhlas, ktorý vydá Mesto Spišská Belá na základe písomnej žiadosti. Súhlas sa vydáva formou záväzného stanoviska.

V prípade, ak sa plánuje len výmena takéhoto zariadenia, napr. výmena starého kotla za nový, alebo zmena súčasnej výšky komína, vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany ovzdušia (ktorým je Mesto Spišská Belá) na základe písomnej žiadosti.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Názov prílohy Odkaz
Stavba MZZO - žiadosť Stiahnúť
Zmena MZZO - žiadosť Stiahnúť
Užívanie MZZO - žiadosť Stiahnúť