Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Zariadenie, ktoré slúži na ohrev teplej vody a vykurovanie s príkonom < 0.3 MW, podľa legislatívy na úseku ochrany ovzdušia je malým stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia.

V prípade, ak inštalácia a prevádzkovanie takéhoto zariadenia je súčasťou realizácie stavby budovy, napr. rodinného domu, vyžaduje sa súhlas, ktorý vydá Mesto Spišská Belá na základe písomnej žiadosti. Súhlas sa vydáva formou záväzného stanoviska.

V prípade, ak sa plánuje len výmena takéhoto zariadenia, napr. výmena starého kotla za nový, alebo zmena súčasnej výšky komína, vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany ovzdušia (ktorým je Mesto Spišská Belá) na základe písomnej žiadosti.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Názov prílohy Odkaz
Stavba MZZO - žiadosť Stiahnúť
Zmena MZZO - žiadosť Stiahnúť
Užívanie MZZO - žiadosť Stiahnúť