Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Zariadenie, ktoré slúži na ohrev teplej vody a vykurovanie s príkonom < 0.3 MW, podľa legislatívy na úseku ochrany ovzdušia je malým stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia.

V prípade, ak inštalácia a prevádzkovanie takéhoto zariadenia je súčasťou realizácie stavby budovy, napr. rodinného domu, vyžaduje sa súhlas, ktorý vydá Mesto Spišská Belá na základe písomnej žiadosti. Súhlas sa vydáva formou záväzného stanoviska.

V prípade, ak sa plánuje len výmena takéhoto zariadenia, napr. výmena starého kotla za nový, alebo zmena súčasnej výšky komína, vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany ovzdušia (ktorým je Mesto Spišská Belá) na základe písomnej žiadosti.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Názov prílohy Odkaz
Stavba MZZO - žiadosť Stiahnúť
Zmena MZZO - žiadosť Stiahnúť
Užívanie MZZO - žiadosť Stiahnúť