Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

OCHRANA OVZDUŠIA

Ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu.

znečisťovaniu ovzdušia dochádza prirodzeným spôsobom (požiare, erupcie sopiek, vznes jemných čiastočiek, napr. piesok a pod.) a ľudskou činnosťou. Podiel ľudskej činnosti na znečisťovaní je oveľa vyšší ako prirodzeným spôsobom. Trend zhoršovania stavu ovzdušia mal za následok, že sa pristúpilo k právnej ochrane ovzdušia, aby sa zabezpečila jeho dobrá kvalita a nedochádzalo k poškodzovaniu ľudského zdravia a životného prostredia.

Spaľovanie záhradného odpadu a vypaľovanie trávy je prísne zakázané. Spaľovaním dochádza k znečisťovaniu ovzdušia a lokálne môže prispieť k zhoršeniu dobrej kvality ovzdušia. Takýto odpad je možné len materiálne zhodnotiť, čo znamená využiť ho na kompostovanie.