Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

OCHRANA OVZDUŠIA

Ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu.

znečisťovaniu ovzdušia dochádza prirodzeným spôsobom (požiare, erupcie sopiek, vznes jemných čiastočiek, napr. piesok a pod.) a ľudskou činnosťou. Podiel ľudskej činnosti na znečisťovaní je oveľa vyšší ako prirodzeným spôsobom. Trend zhoršovania stavu ovzdušia mal za následok, že sa pristúpilo k právnej ochrane ovzdušia, aby sa zabezpečila jeho dobrá kvalita a nedochádzalo k poškodzovaniu ľudského zdravia a životného prostredia.

Spaľovanie záhradného odpadu a vypaľovanie trávy je prísne zakázané. Spaľovaním dochádza k znečisťovaniu ovzdušia a lokálne môže prispieť k zhoršeniu dobrej kvality ovzdušia. Takýto odpad je možné len materiálne zhodnotiť, čo znamená využiť ho na kompostovanie.