Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

OCHRANA OVZDUŠIA

Ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu.

znečisťovaniu ovzdušia dochádza prirodzeným spôsobom (požiare, erupcie sopiek, vznes jemných čiastočiek, napr. piesok a pod.) a ľudskou činnosťou. Podiel ľudskej činnosti na znečisťovaní je oveľa vyšší ako prirodzeným spôsobom. Trend zhoršovania stavu ovzdušia mal za následok, že sa pristúpilo k právnej ochrane ovzdušia, aby sa zabezpečila jeho dobrá kvalita a nedochádzalo k poškodzovaniu ľudského zdravia a životného prostredia.

Spaľovanie záhradného odpadu a vypaľovanie trávy je prísne zakázané. Spaľovaním dochádza k znečisťovaniu ovzdušia a lokálne môže prispieť k zhoršeniu dobrej kvality ovzdušia. Takýto odpad je možné len materiálne zhodnotiť, čo znamená využiť ho na kompostovanie.