Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Mestské nebytové priestory

Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá.

 

Postup pridelenia nebytového priestoru:

Mesto Spišská Belá zverejní zámer o pridelení nebytového priestoru v lehote 15 dní pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí následne rozhoduje o spôsobe a podmienkach pridelenia nebytového priestoru.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o pridelenie nebytového priestoru

 

Podanie žiadosti: poštou, osobne v podateľni MsÚ Spišská Belá na 1. poschodí

 

Poplatok: bez poplatku