Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Mestské nebytové priestory

Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá.

 

Postup pridelenia nebytového priestoru:

Mesto Spišská Belá zverejní zámer o pridelení nebytového priestoru v lehote 15 dní pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí následne rozhoduje o spôsobe a podmienkach pridelenia nebytového priestoru.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o pridelenie nebytového priestoru

 

Podanie žiadosti: poštou, osobne v podateľni MsÚ Spišská Belá na 1. poschodí

 

Poplatok: bez poplatku