Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Mestské nebytové priestory

Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá.

 

Postup pridelenia nebytového priestoru:

Mesto Spišská Belá zverejní zámer o pridelení nebytového priestoru v lehote 15 dní pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí následne rozhoduje o spôsobe a podmienkach pridelenia nebytového priestoru.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o pridelenie nebytového priestoru

 

Podanie žiadosti: poštou, osobne v podateľni MsÚ Spišská Belá na 1. poschodí

 

Poplatok: bez poplatku