Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

RNDr. Paula Grivalská
Funkcia: samostatný odborný referent – oddelenie životného prostredia

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, 1. poschodie, kancelária č. d. 8
tel. 052/46 80 524
e-mail: grivalska@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

Poplatok sa platí za znečisťovanie ovzdušia tzv. malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ktoré sú prevádzkované na území mesta.  V zmysle zákona je povinnosťou mesta vyrubovať tento poplatok. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta.

Poplatok možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.2).

Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím mesta na základe oznámenia podaného prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia ovzdušia.

Poplatok upravuje zákon č. zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie - hlásenie pre účely poplatku Stiahnúť
Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5:2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnúť
Zákon č. 401:1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnúť