Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Poplatok za komunálny odpad

Bc. Daniela Hudačeková
Funkcia: samostatný odborný referent – poplatok za komunálny odpad a pokladňa

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. 2
tel. 052/46 80 508
e-mail: hudacekova@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta.

Miestny poplatok možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.2). 

Miestny poplatok upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Názov prílohy Odkaz
VZN 8/2014 - o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnúť
VZN 8/2015 - daň z nehnuteľnosti Stiahnúť
Zákon 582-2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnúť
Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za KO Stiahnúť