Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Poplatok za komunálny odpad

Bc. Daniela Hudačeková
Funkcia: samostatný odborný referent – poplatok za komunálny odpad a pokladňa

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. 2
tel. 052/46 80 508
e-mail: hudacekova@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta.

Miestny poplatok možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.2). 

Miestny poplatok upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Názov prílohy Odkaz
VZN 8/2014 - o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnúť
VZN 8/2015 - daň z nehnuteľnosti Stiahnúť
Zákon 582-2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnúť
Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za KO Stiahnúť