Flash News
 • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
 • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
 • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
 • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
 • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Miestne dane

Gabriela Štefaniaková
Funkcia: samostatný odborný referent na miestnych daní

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. 2
tel. 052/46 80 514
e-mail: stefaniakova@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

Miestnymi daňami, ktoré mesto Spišská Belá vyberá, sú:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje

 

Miestne dane možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.2)

Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Názov prílohy Odkaz
VZN 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnúť
Potvrdenie o podaní priznania Stiahnúť
Tlačivá na daň z nehnuteľnosti Stiahnúť
VZN 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnúť
Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnúť
Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnúť
Prihlásenie do evidencie psov Stiahnúť