Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Miestne dane

Gabriela Štefaniaková
Funkcia: samostatný odborný referent na miestnych daní

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. 2
tel. 052/46 80 514
e-mail: stefaniakova@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

Miestnymi daňami, ktoré mesto Spišská Belá vyberá, sú:

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje

 

Miestne dane možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.2)

Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Názov prílohy Odkaz
VZN 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnúť
Potvrdenie o podaní priznania Stiahnúť
Tlačivá na daň z nehnuteľnosti Stiahnúť
VZN 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnúť
Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnúť
Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnúť
Prihlásenie do evidencie psov Stiahnúť