Kalendár športových a kultúrnych podujatí

JANUÁR
07. 01. 2017 (sobota) – ED CUP – Tenisový turnaj vo štvorhre mužov
15. 01. 2017 (nedeľa) – Slávnosť sv. Antona Pustovníka, patróna mesta
22. 01. 2017 (nedeľa) – Hauskonzert ZUŠ Spišská Belá
22. 01. 2017 (nedeľa) – Novoročná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodi-čov s deťmi (Automotoklub Spišská Belá)
27. 01. 2017 (piatok) – Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. svetovej vojny (72. výro-čie)

FEBRUÁR
12. 02. 2017 (nedeľa) – Valentínska kvapka krvi
23. 02. 2017 (štvrtok) – Obvodová súťaž „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávan-ky a ľudovej piesne
26. 02. 2017 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“
(Automotoklub Spišská Belá)

MAREC

04. 03. 2017 (sobota) – Turnaj v bedmintone dospelých (telocvičňa Moskovská ul.)
14. 03. 2017 (utorok) – Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy
19. 03. 2017 (nedeľa) – Jarná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi (Automotoklub Spišská Belá)
21. 03.2017 (utorok) – Jarný koncert ZUŠ Spišská Belá
Deň učiteľov – slávnostná akadémia
Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (hokejový štadión v Poprade)
Memoriál Ľubomíra Mačugu – halový futbalový turnaj žiakov (telocvičňa ul. Moskovská)
Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov

APRÍL
06. 04. 2017 (štvrtok) – Obvodová súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní
08. 04. 2017 (sobota) – Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta (telocvičňa ul. Mos-kovská)
27. 04. 2017 (štvrtok) – Obvodová súťaž „Zlatý kľúčik“ – súťaž v speve moderných piesní
30. 04. 2017 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ (Automo-toklub Spišská Belá)

MÁJ
07. 05. 2017 (nedeľa) – Svätofloriánska slávnosť hasičov
09. 05. 2017 (utorok) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom
13. 05. 2017 (sobota) – Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a Rybárske preteky dospelých
14. 05. 2017 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo
14.5.2017 (nedeľa) – Učiteľský koncert ZUŠ Spišská Belá
14.5.-22.5.2017 – Verejná výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Spišská Belá (v priestoroch AT TATRY)
21. 05. 2017 (nedeľa) – Beliansky majáles (pri Belianskom rybníku)
21. 05. 2017 (nedeľa) – Cyklisticko-korčuliarske preteky detí (Belianska cyklotrasa)
23.5.2017 (utorok) – Koncert absolventov primárneho štúdia ZUŠ Spišská Belá
23.5.2017 (utorok) – Absolventská výstava primárneho štúdia ZUŠ Spišská Belá (v kinosále mesta)
28.5.2017 (nedeľa) – Hauskonzert ZUŠ Spišská Belá
Challangeday – Medzinárodný deň pohybu

JÚN
02. – 04. 06. 2017 (piatok – nedeľa) – Dni Mesta Spišská Belá a v rámci toho:
02. 06. 2017 (piatok) – Firemné športové dni – rôzne športové turnaje a súťaže pre zamestnan-cov firiem zo Spišskej Belej a okolia
03. 06. 2017 (sobota) – Železný hasič – silová súťaž hasičov
03. 06. 2017 (sobota) – Súťaž vo varení gulášu + Prezentácia spišskobelianskych spolkov
03. 06. 2017 (sobota) – Beliansky škovránok – prezentácia detí z okolitých materských škôl
04. 06. 2017 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“
16. 06. 2017 (piatok) – Primátorská kvapka krvi
16. 06. 2017 (piatok) – Junior cup – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“
17. – 18. 06. 2017 (sobota – nedeľa) – Kaštieľne hry Strážky
18. 06. 2017 (nedeľa) – Záverečný koncert komorného orchestra a speváckeho zboru ZUŠ Spišská Belá
20. 06. 2017 (utorok) – Slávnostné ukončenie štúdia absolventov spojené s koncertom a výstavou ZUŠ Spišská Belá
20. 06. – 27. 06. 2017 – Absolventská výstava výtvarných prác ZUŠ Spišská Belá (v priestoroch AT TATRY)
24. 06. 2017 (sobota) – Jánske blato – adrenalínová súťaž (v Strážkach)
25. 06 .2017 (nedeľa) – Koncert tanečnej a ľudovej kapely žiakov ZUŠ Spišská Belá (na námestí)
25. 06. 2017 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ (Automo-toklub Spišská Belá)
Ocenenie najlepších žiakov základných škôl a ukončenie dochádzky detí v materskej škole
Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov

JÚL
08. 07. 2017 (sobota) – Memoriál M. Garaniča – otvorený futbalový turnaj pre amatérov (vonkaj-šie ihrisko Moskovská)
09. 07. 2017 (nedeľa) – Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok
15. – 16. 07. 2017 (sobota, nedeľa) – Belá mix Voley Cup – volejbalový turnaj amatér-skych zmiešaných družstiev
Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov

AUGUST
11. – 13. 08. 2017 (piatok, sobota, nedeľa) – Beliansky kapor – 48 hod. rybársky maratón (Belian-sky rybník)
26. 08. 2017 (sobota) – Belianska podkova – furmanské preteky (areál „Nižné lúky“)

SEPTEMBER
01. 09. 2017 (piatok) – Svätohubertská poľovnícka slávnosť
03. 09. 2017 (nedeľa) – Belianska „25“ – cyklistické preteky Spišská Belá – Ždiar
05. 09. 2017 (utorok) – Pietna spomienka na 73. výročie SNP
09. 09. 2017 (sobota) – Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž
16. 09. 2017 (sobota) – Plenér fotografov – Petzvalova fotografia, súťaž amatérskych fotografov
23. 09. 2017 (sobota) – 15. ročník Spišský zemiakarský jarmok (spojený s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu v Prešovskom kraji)
24. 09. 2017 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ (Automo-toklub Spišská Belá)
Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov
OKTÓBER
06. – 08. 10. 2017 (piatok – nedeľa) – 31. ročník medzinárodnej orientačnej automobilovej súťaže „O pohár Slavomila Rusiňáka“ (Automotoklub Spišská Belá)
07. 10. 2017 (sobota) – Jesenná bezpečná jazda + 4. kolo „Rodičia, jazdite opatrne„ Majstrov-stvá SR – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi (Automotoklub Spišská Belá)
15. 10. 2017 (sobota) – Beliansky turistický pochod
Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatia pre seniorov
Vyhodnotenie súťaže Petzvalova fotografia spojená s vernisážou najlepších fotografií
Imatrikulácia prvákov základných škôl

NOVEMBER
17. 11. 2017 (piatok) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu
20. 11. 2017 (pondelok) – Zamatová kvapka krvi
25. 11. 2017 (sobota) – Futbalový polmaratón (futbalová 12-hodinovka)
26. 11. 2017 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ (Automo-toklub Spišská Belá)

DECEMBER
02. 12. 2017 (sobota) – Dorastenecký halový futbalový turnaj (telocvičňa Moskovská)
06. 12. 2017 (streda) – Mikulášske popoludnie
09. 12. 2017 (sobota) – Slávnostné ukončenie športovej sezóny 2017 + vyhlasovanie najlepších v celoročne prebiehajúcich súťažiach (Automotoklub Spišská Belá)
17. 12. 2017 (nedeľa) – Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia miestnych spolkov, združení a škôl
26. 12. 2017 (utorok) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta – amatér-ske družstvá (otvorený turnaj – telocvičňa Moskovská)
28. 12. 2017 (streda) – Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov
31. 12. 2017 (nedeľa) – Silvester 2017
Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov