Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (nariadenie je prílohe) – schválené dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 214/2016

Názov prílohy Odkaz
návrh vzn č. 3-2016 miestne dane a poplatok za KO Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...