Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Verejná vyhláška – “Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP”

Stavebník Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 10.11.2016 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad po doručení žiadosti preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady. Stavebný úrad listom zo dňa 15.12.2016 pod č. j. 433/2016/2 NK, GCH oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začiatok konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.01.2017. Dotknutým orgánom bolo zahájenie oznámené samostatne. V oznámení boli účastníci a dotknuté orgány štátnej správy upozornení v súlade s § 61 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Taktiež boli účastníci konania poučený, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnili v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška - úprava NN Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...