Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Verejná vyhláška – Cyklochodník v úseku Strážky – Spišská Belá

Dňa 25.07.2017 požiadalo Mesto Spišská Belá o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu “Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá v rozsahu od 0,839 km do 2,916 km”. Uvedeným dňom bolo začaté územné konania.

Dňa 26.07.2017 Mesto Spišská Stará Ves ako príslušný stavebný úrad oznámilo začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby a upustilo od ústneho pojednávania.

Trasa cyklistického chodníka začína na vstupe do časti mesta Spišská Belá – Strážky a končí v úseku nad areálom Baliarne obchodu, a. s. Poprad.

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Cyklochodník Sp. Belá - Strážky Stiahnúť
Situácia Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...