Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0945 Trstinné lúky do národného zoznamu území európskeho významu

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako územne dotknutá obec, týmto informuje o zámere zaradiť lokalitu nachádzajúcu sa v katastrálnom území Spišská Belá do národného zoznamu území európskeho významu s názvom Územie európskeho významu SKUEV0945 Trstinné lúky. Po schválení národného zoznamu vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0945 Trstinné lúky do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou, sa uskutoční dňa 28.04.2017 v zasadacej miestnosti Mestského úradu Spišská Belá (Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá), so začiatkom o 10.00 hod. Rokovanie bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Viac informácií, vrátane zoznamu parciel podľa registra “C” a podľa registra “E” katastra nehnuteľností (stav k 13.04.2017) navrhovaného územia, nájdete v prílohe. Bližšie informácie o prerokovaní poskytne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Tatranského národného parku (kontakt: ŠOP SR – Správa TANAP, ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21  Svit, katarina.zlkovanova@sopsr.sk; pavol.majko@sopsr.sk, 052/4782002).

Tu je mapa lokality SKUEV0945 Trstinné lúky:

Názov prílohy Odkaz
oznamenie_Trstinné lúky Stiahnúť
Príloha SKUEV0945 register C a E Stiahnúť
pozvanka_Trstinné lúky Stiahnúť
potvrdenie zverejnenia Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...