Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Oznámenie o zámere zameniť majetok v k.ú. Spišská Belá ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na zámenu majetku Mesta Spišská Belá ako prípad osobitného zreteľa .

( zámer previesť majetok mesta ako prípad osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v mestskom zastupiteľstve .)

Mesto Spišská Belá podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer zameniť nasledovný majetok mesta z dôvodu osobitného zreteľa:

Mesto Spišská Belá je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra pozemku parc.č. KN „C“ 1183, druh pozemku – záhrady o výmere 549 m2, ktorý je zapísaný v LV č. 1, k.ú. Spišská Belá.

Mesto má zámer zameniť predmetný majetok s vlastníkmi susednej nehnuteľnosti : Jozefom Talárom a manželkou Andreou Talárovou ,trvale bytom ul. Hviezdoslavova 359/40, Spišská Belá.

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok pri areáli Materskej školy na Mierovej ulici č. 1 v Spišskej Belej a mesto plánuje prístavbu (rozšírenie kapacity materskej školy) – vlastníci Jozef Talár a manž. a v prípade pozemku vo vlastníctve mesta je tento pre mesto neprístupný a preto pre mesto nevyužiteľný.

Zámer zameniť uvedený majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaní dňa 16.06.2016. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zámer zameniť tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schválením prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

Zámer zameniť majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 01.06.2016 do 15.06.2016 na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a na internetovej stránke mesta Spišská Belá www.spisskabela.sk

Môže Vás zaujímať...