Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Oznámenie o zámere zameniť majetok v k.ú. Spišská Belá ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na zámenu majetku Mesta Spišská Belá ako prípad osobitného zreteľa .

( zámer previesť majetok mesta ako prípad osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v mestskom zastupiteľstve .)

Mesto Spišská Belá podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer zameniť nasledovný majetok mesta z dôvodu osobitného zreteľa:

Mesto Spišská Belá je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra pozemku parc.č. KN „C“ 1183, druh pozemku – záhrady o výmere 549 m2, ktorý je zapísaný v LV č. 1, k.ú. Spišská Belá.

Mesto má zámer zameniť predmetný majetok s vlastníkmi susednej nehnuteľnosti : Jozefom Talárom a manželkou Andreou Talárovou ,trvale bytom ul. Hviezdoslavova 359/40, Spišská Belá.

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok pri areáli Materskej školy na Mierovej ulici č. 1 v Spišskej Belej a mesto plánuje prístavbu (rozšírenie kapacity materskej školy) – vlastníci Jozef Talár a manž. a v prípade pozemku vo vlastníctve mesta je tento pre mesto neprístupný a preto pre mesto nevyužiteľný.

Zámer zameniť uvedený majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaní dňa 16.06.2016. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zámer zameniť tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schválením prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

Zámer zameniť majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 01.06.2016 do 15.06.2016 na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a na internetovej stránke mesta Spišská Belá www.spisskabela.sk

Môže Vás zaujímať...