Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Oznámenie o zámere prideliť nebytový priestor do nájmu

 

Prenajímateľ: Mesto Spišská Belá

Špecifikácia: nebytový priestor na ulici Hviezdoslavovej 8, Spišská Belá (prevádza Večierky)

Predpokladaný dátum pridelenia: na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23.06.2016 schválilo uznesením č. 131/2016 zámer pridelenia nebytového priestoru do nájmu na ulici Hviezdoslavovej 8  spol. s r.o. MBK – Potraviny, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedna o zachovanie doterajšej prevádzky nájomcu, mení sa právna forma z fyzickej osoby na spol. s r.o. MBK – Potraviny, ktorú bude prevádzkovať doterajší nájomca.

Môže Vás zaujímať...