Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2018

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2018.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2018

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola  postupu, stavu evidencie a vyberania  nájomného za hrobové miesta, za dom smútku a súvisiacich cintorínskych poplatkov v roku 2017

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská  Belá s. r. o.. v roku 2017

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2017

Kontroly plnenia  prijatých  opatrení  z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach

Kontrola vybranej investičnej akcie mesta

Kontrola tvorby a použitia peňažných fondov mesta v roku 2017

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

  1. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017

Vypracovanie a predloženie informatívnej správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za  rok 2017

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2018

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolórky, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

V Spišskej Belej, dňa 22. 11. 2017

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...