Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

szpfbSlovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá – cieľom je venovať pozornosť výročiam, či už celoslovenským alebo Spišskobelianskym: oslobodenie mesta, Oslobodenie vlasti, koniec II. svetovej vojny, SNP, Karpatsko – Dukelská operácia. Kladenie vencov pri pamätníku padlých, za účasti aj iných občanov a detí ZŠ.

Daniela Lineková
Moskovská 2
Spišská Belá
059 01

Štatutárny zástupca: Oblastný výbor SZPB Poprad, Daniela Líneková

Mail: j.linek@centrum.sk
viac info aj na: http://www.szpb.sk/