Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

mps_polanaMestský poľovnícky spolok “POĽANA” Spišská Belá

Mestský poľovnícky spolok -POĽANA- Spišská Belá /MPS/ bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR 15.03.2001, ako občianske združenie občanov mesta Spišská Belá, od ktorého má od roku 2003 prenajatý revír z názvom Spišská Belá ev. č. 70313, o výmere 7325 ha, z toho 4452 ha je les. Jednotlivé časti revíru sú vo vlastníctve, alebo užívaní týchto subjektov :
– Mesto Spišská Belá 4648 ha
– Slovenský pozemkový fond BA 1629 ha
– PD TATRY Spišská Belá 953 ha
– Evanjelická cirkev a.v Spišská Belá 95 ha

Základná charakteristika revíru :
Revír je zaradený do IV. akostnej triedy, XXXI jelenej chovateľskej oblasti Vysoké Tatry, s normovaným kmeňovým stavom 42 ks jelenej zveri, 32 ks srnčej zveri a 14 ks diviačej zveri.
– obvod hraníc je 69,2 km
– max. dĺžka vzdušnou čiarou je 21,8 km
– min. šírka vzdušnou čiarou je 2,2 km
– najnižší bod v revíri /sútok Bušovského potoka s Popradom/ je 580 m.n.m
– najvyšší bod v revíri Jahňací štít je 2229 m.n.m

Revír približne kopíruje katastrálnu a majetkovú hranicu mesta. Nie sú v ňom zahrnuté pozemky mestskej časti Strážky, časť lesných pozemkov na Pálenici, najmä od jej magurskej strany, ako i oblasť Belanskej kopy v Belianskych Tatrách.

Kontaktné údaje:

Ing. Michal Lihoň
0915 467 267
michallihon@centrum.sk

Viac na stránkach: http://mpspolanaspisskabela.webnode.sk/