Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

mps_polanaMestský poľovnícky spolok “POĽANA” Spišská Belá

Mestský poľovnícky spolok -POĽANA- Spišská Belá /MPS/ bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR 15.03.2001, ako občianske združenie občanov mesta Spišská Belá, od ktorého má od roku 2003 prenajatý revír z názvom Spišská Belá ev. č. 70313, o výmere 7325 ha, z toho 4452 ha je les. Jednotlivé časti revíru sú vo vlastníctve, alebo užívaní týchto subjektov :
– Mesto Spišská Belá 4648 ha
– Slovenský pozemkový fond BA 1629 ha
– PD TATRY Spišská Belá 953 ha
– Evanjelická cirkev a.v Spišská Belá 95 ha

Základná charakteristika revíru :
Revír je zaradený do IV. akostnej triedy, XXXI jelenej chovateľskej oblasti Vysoké Tatry, s normovaným kmeňovým stavom 42 ks jelenej zveri, 32 ks srnčej zveri a 14 ks diviačej zveri.
– obvod hraníc je 69,2 km
– max. dĺžka vzdušnou čiarou je 21,8 km
– min. šírka vzdušnou čiarou je 2,2 km
– najnižší bod v revíri /sútok Bušovského potoka s Popradom/ je 580 m.n.m
– najvyšší bod v revíri Jahňací štít je 2229 m.n.m

Revír približne kopíruje katastrálnu a majetkovú hranicu mesta. Nie sú v ňom zahrnuté pozemky mestskej časti Strážky, časť lesných pozemkov na Pálenici, najmä od jej magurskej strany, ako i oblasť Belanskej kopy v Belianskych Tatrách.

Kontaktné údaje:

Ing. Michal Lihoň
0915 467 267
michallihon@centrum.sk

Viac na stránkach: http://mpspolanaspisskabela.webnode.sk/