Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Organizátor dobrovoľnej zbierky

Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá

IČO: 326518
DIČ: 2020674953

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prijalo dňa 9.2.2017 uznesenie, ktorým súhlasilo so zámerom znovuobnovenia sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej za nasledovných podmienok:
1./ z rozpočtu mesta vyčlení na realizáciu toho zámeru sumu maximálne 20 % z celkových nákladov na zhotovenie sochy, najviac 10 tis. EUR za predpokladu, že sa v rámci verejnej zbierky nevyzbiera potrebná suma finančných prostriedkov,
2./ socha bude umiestená v parku pred evanjelickým kostolom na Štefánikovej ulici (miesto posledného umiestnenia pôvodnej sochy M. R. Štefánika),
3./ vyhlási sa zbierka na tento účel so zriadením transparentného účtu, na ktorom sa budú zhromažďovať všetky vyzbierané, resp. poskytnuté financie na tento účel,
4./ dodatočne odsúhlasiť veľkostné, materiálové a dizajnové prevedenie tejto sochy, vychádzajúc z predloženého zámeru,
5./ z časového hľadiska sochu zrealizovať a umiestniť na určené miesto do septembra 2018,
6./ socha sa stane majetkom mesta Spišská Belá.

Mesto spolu s iniciátormi otvorilo tzv. transparentný účet, pričom s týmto účtom disponuje mesto.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je tzv. dobrovoľná zbierka na znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika vyhlásená za nasledovných podmienok:

1./ vyhlasovateľ zbierky: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO 326 518
2./ názov zbierky: znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej
3./ účel zbierky: zabezpečiť financovanie nákladov na znovuobnovenie (zhotovenie a osadenie) sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej
4./ miesto konania zbierky: územie mesta Spišská Belá
5./ spôsob vykonania zbierky : dvoma spôsobmi: bezhotovostne – vložením financií na transparentný účet zriadený v banke alebo vložením hotovosti do pokladničiek v čase a mieste určenom mestom a následným vložením hotovosti na uvedený účet
6./ číslo účtu zbierky: SK5009000000005126511765 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.
7./ zbierka sa vyhlasuje na dobu do 30.11.2018
8./ vyúčtovanie zbierky: sa zverejní obvyklým spôsobom do 30 dní od jej ukončenia
9./ kontaktná osoba: Jana Neupauerová (sekretariát primátora mesta) – 052/4680511.

Pozri aj:

Socha M. R. Štefánika
História sochy
Obnova sochy
Organizátor zbierky
Transparentný účet
Fotogaléria