Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Zmeny v udeľovaní ocenení mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na svojom rokovaní dňa 12.11.2015 schválili návrh dodatku č. 1 k štatútu mesta, ktorá predložil primátor mesta.  Zmeny sa týkajú udeľovania ocenení mesta: čestného občianstva, ceny mesta a ceny primátora mesta. Podstatná zmena sa týka možnosti udeliť cenu mesta okrem fyzickej osobe aj právnickej osobe za:

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, kultúrnej, športovej a verejno-prospešnej činnosti,

b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

c) činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

d) výnimočný sociálny alebo humánny čin.

Návrhy na udelenie ceny mesta môže mestskému zastupiteľstvu predkladať ktokoľvek. Návrhy musia byť riadne písomne odôvodnené. O udelení ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo, pričom na schválenie návrhu je potrebný súhlas 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Cena primátora mesta sa môže udeliť okrem fyzickej osoby po novom aj právnickej osobe za rovnaké dôvody ako v prípade ceny mesta. Návrhy na udelenie ceny primátora mesta môže predložiť ktokoľvek. Tieto návrhy musia byť riadne písomne odôvodnené. O udelení ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta.

Cenu mesta a cenu primátora mesta tvorí symbolická vecná cena a peňažná odmena, ktorej výšku určí mestské zastupiteľstvo. Obe ocenenia sa môžu udeliť ročne najviac 5-krát. Slávnostné odovzdanie cien sa vykoná spravidla na zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo pri inej slávnostnej príležitosti. Výnimočne sa môžu uvedené ceny udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.

Napriek uplynutiu určenej lehoty  je ešte možné predložiť návrhy na udelenie ceny mesta, resp. ceny primátora mesta v termíne do 4.12.2015. Ceny mesta sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri 2015 a odovzdané budú na slávnostnom zasadnutí  mestského zastupiteľstva dňa 17. januára 2016.

Môže Vás zaujímať...