Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta možno podať len do konca októbra!!!

Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Spišská Belá (www.spisskabela.sk/samosprava ) môžu tzv. organizácie z tretieho sektora (občianske združenia a pod.) podávať žiadosti o túto dotáciu na ich celoročnú činnosť pre rok 2017 najneskôr do 31.10.2016. Kto je oprávneným žiadateľom a na aký účel je možné použiť uvedené dotáciu je uvedené v predmetnom nariadení mesta, ktoré sa oproti minulému roku vôbec nezmenilo. Žiadosť treba podať na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké ako v minulom roku. V prípade otázok kontaktujte PhDr. Alexandru Olekšákovú na tel.: 0524680510 alebo na e-mail: oleksakova@spisskabela.sk.

Môže Vás zaujímať...