Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Dňa 25. apríla zasadalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. Predmetom rokovania boli aj tieto témy:

– Záverečný účet PSK za rok 2015

– Úprava rozpočtu č. 2/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016

– Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie

– Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015

– Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier

– Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015

– Prerokovanie podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov

– Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK

– Majetkové prevody nehnuteľného majetku a ďalšie témy.

Viac na : http://e-zastupitelstvo.po-kraj.sk/rt/part_ressug/rt_frameset_ressug_main.php

 

V rámci zmeny rozpočtu PSK na rok 2016 poslanci schválili pre okres Kežmarok:

– sumu 500 tis. EUR pre vytvorenie stredoškolského areálu (stredoškolský kampus) v Kežmarku (rekonštrukciou budov bývalých kasární), kde sa má presťahovať kežmarské Gymnázium, Hotelová akadémia i Stredná umelecká škola. PSK na tento účel už získala rovnakú sumu 500 tis. EUR zo štátneho rozpočtu v rámci Akčného plánu okresu Kežmarok

– sumu 200 tis. EUR pre SOŠ Kušnierska brána v Kežmarku na zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy pre poľnohospodárstvo

– sumu 175 tis. EUR pre SOŠ Garbiarska v Kežmarku na zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy pre remeslá a služby

– sumu 489 tis. EUR na stavebnú opravu Kežmarského hradu (ktorý je majetkom PSK), okrem toho PSK získalo z výjazdového zasadnutia vlády SR vo februári v Kežmarku sumu 250 tis. EUR.

– sumu 20 873 EUR na rekonštrukciu elektroinštalácie v Krízovom stredisku Centra sociálnych služieb v Kežmarku

Okrem toho sa v rozpočte vyčlenili financie na budú na rekonštrukciu 2 ciest v správe PSK v celkovej hodnote takmer 184 tis. EUR: a to prieťah obce Lendak – cesta 3. triedy v hodnote 100 tis. EUR a úsek cesty 3. triedy medzi Spišskými Hanušovcami a Veľkou Frankovou v hodnote takmer 84 tis. EUR, ktoré by sa mali zrealizovať ešte v tomto roku (po verejnom obstarávaní).

Môže Vás zaujímať...