Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zápis detí do materskej školy

Z dôvodu zmeny školského zákona sa zmenil aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2016/2017. Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2016. V termíne zápisu je potrebné predložiť potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave tohto dieťaťa. Žiadosti sa adresujú na riaditeľstvo materskej školy na Mierovej ulici.

Z dôvodu budúceho rozšírenia kapacity materskej školy o ďalšie dve nové triedy (oddelenia) na elokovanom pracovisku na Letnej ulici č. 5, bude vytvorených nových cca 35 miest. Mesto ako zriaďovateľ spolu s materskou školou plánuje vyhovieť aj väčšiemu počtu rodičom detí vo veku od 2 do 3 rokov, ktorých žiadostí boli najčastejšie zamietnuté pre nedostatok kapacity škôlky. A rovnako bude snaha vyhovieť aj tým rodičom detí vo veku od 3 do 5 rokov, ktoré neboli prijaté a dnes nechodia do materskej školy alebo navštevujú materskú školu mimo Spišskej Belej. Rovnako je možné, aby si žiadosti podali aj rodičia detí nemajúcich v Spišskej Belej trvalý pobyt (bývajúce mimo Spišskej Belej).

Materská škola zaeviduje všetky doručené žiadosti o prijatie detí. Nevie síce garantovať prijatie všetkých detí, ale snahou našej škôlky bude vyhovieť čo najväčšiemu počtu rodičov a zároveň mať aj prehľad o skutočnom záujme a teda o reálnej potrebe väčšej kapacity materskej školy. Avšak určite materská škola môže prijať cca o 35 detí viac ako v minulom roku (s termínom nástupu od januára 2017, avšak žiadosti treba podať už počas tohto zápisu).

A preto vyzývame všetkých rodičov detí vo veku od 2 do 6 rokov (aj mimo Spišskej Belej), ktorí majú záujem, aby ich detí v školskom roku 2016/2017 (od septembra 2016, resp. najneskôr od januára 2017) navštevovali materskú školu v Spišskej Belej, aby si podali písomnú žiadosť.

Môže Vás zaujímať...