Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v Spišskej Belej

Začiatkom apríla sa uskutočnil na oboch základných školách v Spišskej Belej zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. Podľa úradnej evidencie obyvateľstva by malo nastúpiť do 1. ročníka 91 detí s trvalým pobytom v Spišskej Belej. Na oboch základných školách sa na zápise zúčastnilo spolu 100 detí. Z tohto počtu bolo 81 detí s trvalým pobytom v našom meste a 19 detí s trvalým pobytom v okolitých obciach.

Tento rok bolo v ZŠ J. M. Petzvala ako aj v ZŠ M. R. Štefánika zapísaných zhodne po 45 detí. Takže v najbližších dňoch rodičia dostanú (ak ešte nedostali) rozhodnutie o prijatí ich dieťaťa do 1. ročníka. A čo je dôležité, všetkým rodičom sa vyhovie v plnom rozsahu, t.j. ich deti budú zapísané do školy, ktorú si vybrali. A teda školy nebudú musieť kvôli nedostatočnej kapacite rozhodovať o neprijatí dieťaťa (s trvalým pobytom v Spišskej Belej).

Z uvedeného celkového počtu 90 prijatých detí je 77 detí s trvalým pobytom v Spišskej Belej a 13 detí mimo mesta. Okrem toho ďalších 7 detí bude mať odklad plnenia povinnej školskej dochádzky a teda do školy pôjdu až o ďalší rok. Ak sa nič nezmení, tak 10 detí bude chodiť do školy inde ako v Spišskej Belej (časť z nich je zahraničí a časť v susednom Kežmarku). Obe školy od 1. septembra vytvoria opätovne po 2 triedy v 1. ročníku s maximálnym počtom detí v každej triede.

Môže Vás zaujímať...