Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Úspešná záchrana bobra vodného

V zastavanom území mesta Spišská Belá sa v regulovanej časti Belianskeho potoka opakovane objavil chránený živočích – bobor vodný (Castor fiber). Tento rok to bolo v apríli a predminulý rok v auguste. Migrujúci jedinec bol obidva razy pozorovaný medzi dvoma vodopádmi v centre mesta – pri Štefánikovej a Letnej ulici – v regulovanej časti toku. Bolo možné odsledovať, že tento najväčší európsky hlodavec vydrží pod vodou cca 15 minút. Živočích nemal možnosť preliezť umelú prekážku a tak bol odkázaný na pomoc človeka. Dezorientovaný, unavený a hladný bobor bol odchytený pracovníkom Štátnej ochrany prírody, Správy PIENAP-u Ing. Antonom Potašom, ktorý bol privolaný zamestnankyňou Mesta Spišská Belá, RNDr. Paulou Grivalskou, odbornou referentkou životného prostredia. Odchyt chráneného živočícha z regulovanej časti vodného toku prebiehal práve v čase, keď sa končilo vyučovanie na Základnej škole Štefániková v Spišskej Belej, situovanej v blízkosti Belianskeho potoka. Neštandardná situácia vyvolala medzi malými školákmi veľký záujem: „Hlúčik detí sa zhromaždil okolo potoka, kde sme práve odchytávali uviaznutého bobra, aby sme ho premiestnili do voľnej prírody. S veľkým záujmom sa nás začali vypytovať čo to je za zvieratko, prečo tu je, kam ho dáme a čím sa živí… čo dalo celej akcii edukačný rozmer. Teší nás preto, že sa nám nielen podarilo vyslobodiť bobra, ale zároveň sme mali možnosť oboznámiť žiakov s minimom o samotnom druhu.“ vyjadrila nadšenie s priebehom akcie Paula Grivalská. Napokon bol bobor vodný premiestnený trojčlennou skupinkou záchrancov k rieke Poprad – do lokality, kde sa tento druh živočícha už vyskytuje a využíva ho na migráciu (svedčia o tom markantné a ťažko zameniteľné pobytové znaky, najmä ohryzy drevín). Pretransportovaný bobor sa v prirodzenom prostredí cítil hneď ako doma. A tak ako v roku 2014, aj tento krát bol presun chráneného živočícha do voľnej prírody úspešný.

Môže Vás zaujímať...