Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Spišská Belá obnovila zaniknutú tradíciu metodických stretnutí učiteľov

Takmer dvadsiatka učiteľov základných škôl, ktorí vyučujú anglický jazyk na 1. stupni, sa dnes – 1.3.2017- zišla na pilotnom ročníku Metodických dní v Spišskej Belej. Štvrtáci zo ZŠ M. R. Štefánika so svojou triednou učiteľkou a angličtinárkou Mgr. K. Čížikovou v jednej osobe ukázali učiteľom angličtiny z nášho mesta i zo škôl v obvode Školského úradu  Spišská Belá svoj štýl práce, svoje schopnosti, záujem, entuziazmus a kreativitu pri výučbe slovnej zásoby  angličtiny. Po otvorenej hodine nasledoval odborný rozborový seminár pre  pedagógov.  V jeho priebehu zúčastnení angličtinári ocenili množstvo inovatívnych metód pri výučbe  cudzieho jazyka  v primárnom vzdelávaní, ktoré smerujú k aktívnemu osvojeniu a používaniu cudzieho jazyka v komunikačných situáciách, ktoré prináša bežný život a v neposlednom rade si  vymenili svoje skúsenosti z výučby anglického jazyka v 1. až vo 4. ročníku základných škôl s rôznou štruktúrou žiackych schopností. Napokon  vyslovili poďakovanie ZŠ M. R. Štefánika za ochotu a ústretovosť v prijatí ponuky školského úradu obnoviť, znovu oživiť  v minulosti bežnú, dnes zaniknutú tradíciu metodických stretnutí učiteľov jednotlivých predmetov vyučujúcich v základných školách. Forma metodických dní jednoznačne vedie k výmene skúseností, k získavaniu inšpirácií, ku pozitívnej konfrontácií schopností žiakov a pedagogických prístupov a v neposlednom rade k upevňovaniu profesijného povedomia a kolegiality pedagógov v pôsobnosti Školského úradu v Spišskej Belej.

Môže Vás zaujímať...