Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Rokovali členovia Regionálneho združenia podtatranských obcí a miest

Dňa 9. decembra 2016 sa na svojom pracovnom rokovaní stretli členovia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Na úvod rokovania zazneli informácie z rokovania Rady ZMOS-u zo 7. a 8.11.2016, ktoré predniesol Štefan Bieľak, predseda tohto regionálneho združenia. Jednou z hlavných tém bola Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2017. Na základe tejto zmluvy od 1.1.2017 dôjde k zvýšeniu tarifných platov u zamestnancov v štátnej a verejnej službe (okrem školstva) o 4%. V prípade platov učiteľov, minister školstva navrhuje od 1.9.2017 zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov o 6 %. ZMOS bude rešpektovať navrhované zvýšenie platov v oblasti školstva len za podmienky, že štát v plnom rozsahu dofinancuje navýšenie týchto platov formou účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu aj pre školy v originálnych kompetenciách. ZMOS teda nesúhlasí, aby sa uvedené medziročné zvýšenie platov (počas rozpočtového roka) v oblasti školstva platilo z financií miest a obcí. Naviac ZMOS presadzuje rovnaké percentuálne zvýšenie platov pre všetky kategórie zamestnancov vo verejnej správe (vrátane učiteľov). Ďalšie informácie sa týkali požiadaviek na štátny rozpočet na rok 2017 z pohľadu miest a obcí, ako aj aktuálne informácie z legislatívneho procesu a informácie o prevádzkovaní informačného systému DCOM (DATACENTRUM miest a obcí). Veľmi dôležitou témou bola príprava čerpania fondov EÚ v podmienkach miest a obcí. Diskutovalo sa najmä o začatí implementácie IROP 2014-2020 a o stave implementácie Programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 (výzvy na predkladanie stratégii budúcich MAS). Starostovia si vymenili svoje doterajšie skúseností z aplikácie nového zákona o odpadoch v praxi a zazneli aj aktuálne informácie z prostredia Prešovského samosprávneho kraja o podpore budovania cyklotrás, doprave a modernizácii ciest 2. a 3. triedy. Predseda regionálneho združenia informoval o možnostiach partnerskej spolupráce s mestami a obcami zo Zakarpatskej Ukrajiny, ktoré sa obrátili na slovenské mestá a obce s takouto ponukou.

Môže Vás zaujímať...