Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Regionálny ZMOS pod Tatrami aj naďalej povedie primátor Spišskej Belej

Dňa 7. apríla 2017 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Valného zhromaždenia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Na tomto zasadnutí prítomní starostovia a primátorovi prerokovali správu o činnosti a hospodárení združenia za rok 2016 a zároveň schválili rozpočet združenia na rok 2017. Združenie prijalo nového člena – Obec Vlkovce a s touto obcou regionálne združenie má 58 členov (miest a obcí z okresu Poprad a Kežmarok). Prítomní starostovia a primátori si po dvoch rokoch opätovne volili vedenie združenia, pričom sa jednomyseľne zhodli na tom, že na ďalšie 2 roky sa orgány združenia nebudú meniť. A tak potvrdili vo funkcii predsedu združenia primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka, a dvoch podpredsedov – Michala Sýkoru (starostu obce Štrba) a Slavomíra Kopáča (starostu obce Liptovská Teplička). Nemenilo sa ani zloženie revíznej komisie – jej členmi sú Pavol Bekeš (starosta Ždiaru), Ján Mlynár (starosta Šváboviec) a Mária Kleinová (starostka Spišského Štiavnika). Prítomní si zvolili svojich delegátov na 28. snem ZMOS-u, ktorý sa bude konať 17.-18. mája 2017 v Bratislave. V druhej časti zasadnutia vedenie združenia informovalo o aktuálnych otázkach, ktoré rieši ZMOS, ako aj o meniacej sa legislatíve dotýkajúcej sa územnej samosprávy. Diskutovalo sa o školstve, verejnom obstarávaní, čerpaní európskych fondov, majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov, zákone o slobodnom prístupe k informáciám, o zákone o obecnom zriadení aj o prevádzkovaní TEŽ-ky.

Môže Vás zaujímať...