Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Prvé zberné nádoby na zber bioodpadu sú už odovzdané

Mesto Spišská Belá koncom júna informovalo obyvateľov mesta o možnosti požiadať o bezplatné poskytnutie novej plastovej nádoby hnedej farby na zber biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu). Minulý týždeň sa začalo s umiestňovaním prvých 60 ks nádob na zber bioodpadu do rodinných domov, podľa poradia prihlásených záujemcov. Nádoby sú priebežne odovzdávané do domácností aj opakovane (pri nezastihnutí) oproti podpisu žiadateľa. Počet záujemcov prevyšuje počet doteraz zakúpených nádob (60 ks). Chceme preto požiadať obyvateľov o trpezlivosť pri prideľovaní resp. distribúcii ďalších nádob po ich zakúpení. Mesto Spišská Belá realizuje nákup nádob z vlastných zdrojov a plánuje nakúpiť ďalšie nádoby.

Nádoby na bioodpad sú určené na odpad z domových záhrad (najmä pokosená tráva, kvety, štiepka, piliny, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, či burina). Neodporúčame umiestňovať do týchto nádob živočíšny odpad (najmä z hygienických dôvodov). Vyprázdňovanie týchto nádob bude zabezpečovať Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. v zmysle harmonogramu triedeného zberu sezónne (zber bioodpadu v tzv. “vegetačnom období”). Obyvatelia, ktorí majú záujem o takúto zbernú nádobu (aby nemuseli biooodpad uskladňovať v plastových vreciach) a doposiaľ neprejavili záujem, majú naďalej možnosť kontaktovať mestský úrad – Bc. Danielu Hudačekovú, tel.: 052/4680508, osobne č. dverí 2 na prízemí mestského úradu, alebo mailom hudacekova@spisskabela.sk. Tu je vedený zoznam záujemcov aj tých, ktorým už bola nádoba poskytnutá.

Môže Vás zaujímať...