Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Na pokračovanie obnovy renesančnej zvonice mesto získalo 29 tis. EUR

V roku 2016 Mesto Spišská Belá kompletne opravilo strechu renesančnej zvonice v centre mesta. Na tejto historickej pamiatke je potrebné opraviť ešte fasádu, ktorú už mesto začalo opravovať v minulom roku. Na pokračovanie tejto obnovy mesto pripravilo projekt pod názvom Obnova renesančnej zvonice v Spišskej Belej – 2.etapa“ a ním požiadalo o získanie dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške 46 tis. EUR v rámci programu “Obnov si svoj dom“. Mesto bolo s týmto projektom úspešné a na základe rozhodnutia ministerstva zo dňa 30. mája 2017 nám bude poskytnutá dotácia vo výške 29 tis. EUR. Predpokladané celkové náklady po verejnom obstarávaní sú vo výške 61 498 EUR. Povinné spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta je vo výške 10 tis. EUR. Chýbajúce zdroje bude mesto hľadať vo vlastnom rozpočte.

Renesančná zvonica v Spišskej Belej patrí k jednej z najvyšších zvoníc na Slovensku. Zvonica bola postavená pravdepodobne v rokoch 1589 – 1590. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963.

Môže Vás zaujímať...