Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Metodický deň pre učiteľky materských škôl

Spoločný školský úrad v Spišskej Belej zorganizoval pre učiteľky MŠ v pôsobnosti úradu metodický deň na tému Inovovaný Štátny vzdelávací program a inovovaný Školský vzdelávací  program pre predprimárne vzdelávanie. Uvedené dokumenty vstúpia do platnosti od začiatku budúceho školského roka 2016/2017. Preto sa 5. apríla 2016 pre veľký záujem učiteliek zo širokého okolia stretlo 45 z nich  v priestoroch spišskobelianskeho FaceClubu, aby sa pod vedením lektorky Mgr. Jany Paleschovej  z Regionálneho metodicko-pedagogického centra v Prešove diskutovalo o tom, čo  zavádza inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie.

Vzdelávanie v materskej škole sa bude realizovať v siedmich vzdelávacích oblastiach (tak ako aj na vyšších stupňoch vzdelávania v SR) – Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda,  Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra – hudobná a výtvarná výchova, Zdravie a pohyb. Učiteľky pre predprimárne vzdelávanie sa dozvedeli, ako tvoriť iŠkVP tak, aby nebol duplicitou teórie štátneho vzdelávacieho programu, ale aby prinášal praktické konkrétnosti vychádzajúce zo špecifík podmienok konkrétnej materskej školy. Ďalšia časť metodického dňa sa  venovala reálnej tvorbe Inovovaného Školského vzdelávacieho programu v tých oblastiach, ktoré si vybrali účastníčky seminára, vymedzovali sa vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania v materskej škole, ktoré musia byť zhodné so zameraním materskej školy. Tvorivé stretnutie  uzavrela téma kvalitného plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Môže Vás zaujímať...