Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Metodický deň pre učiteľky materských škôl

Spoločný školský úrad v Spišskej Belej zorganizoval pre učiteľky MŠ v pôsobnosti úradu metodický deň na tému Inovovaný Štátny vzdelávací program a inovovaný Školský vzdelávací  program pre predprimárne vzdelávanie. Uvedené dokumenty vstúpia do platnosti od začiatku budúceho školského roka 2016/2017. Preto sa 5. apríla 2016 pre veľký záujem učiteliek zo širokého okolia stretlo 45 z nich  v priestoroch spišskobelianskeho FaceClubu, aby sa pod vedením lektorky Mgr. Jany Paleschovej  z Regionálneho metodicko-pedagogického centra v Prešove diskutovalo o tom, čo  zavádza inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie.

Vzdelávanie v materskej škole sa bude realizovať v siedmich vzdelávacích oblastiach (tak ako aj na vyšších stupňoch vzdelávania v SR) – Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda,  Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra – hudobná a výtvarná výchova, Zdravie a pohyb. Učiteľky pre predprimárne vzdelávanie sa dozvedeli, ako tvoriť iŠkVP tak, aby nebol duplicitou teórie štátneho vzdelávacieho programu, ale aby prinášal praktické konkrétnosti vychádzajúce zo špecifík podmienok konkrétnej materskej školy. Ďalšia časť metodického dňa sa  venovala reálnej tvorbe Inovovaného Školského vzdelávacieho programu v tých oblastiach, ktoré si vybrali účastníčky seminára, vymedzovali sa vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania v materskej škole, ktoré musia byť zhodné so zameraním materskej školy. Tvorivé stretnutie  uzavrela téma kvalitného plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Môže Vás zaujímať...