Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Čo sa kope na Mierovej ulici popred materskú školu ?

Pokračujú stavebné práce v rámci investičnej akcie – Stavebná úprava chodníka na Mierovej ulici so zriadením parkovania pred materskou školou. V rámci toho sa rieši aj odvodnenie miestnej cesty novou dažďovou kanalizáciou, ktorá sa zakopáva do zeleného pásu medzi nový chodník a súčasnú cestu.  Vedľa tejto kanalizácie sa položí aj nové káblové vedenie pre existujúce verejné osvetlenie a príprava (chráničky) pre optickú sieť. Nad touto kanalizáciou sa budú nachádzať ďalšie parkovacie miesta pozdĺž uvedenej cesty, ktoré sa však vybudujú až na jar 2017 (z dôvodu sadania výkopu nad novou dažďovou kanalizáciou). Zároveň sa umiestnilo nové potrubie aj popod túto miestnu cestu (formou pretláčania) k obom bytovkám na Mierovej č. 13 a 14 za účelom možnosti napojenia týchto bytových domov do tejto dažďovej kanalizácie ako aj odvedenia dažďových vôd z územia od radových garáží, ktoré sú za nimi. Táto investičná akcia sa z dôvodu určeného technologického postupu prác dokončí až v budúcom roku (dobudovaním parkovacích miest).

Môže Vás zaujímať...