Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

82 tis. EUR na telocvičňu pri ZŠ Štefánikova 19

Telocvičňa Základnej školy na Štefánikovej ul. č. 19 sa bude modernizovať. Koncom februára mesto podalo projektovú žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu šatní a kabinetov telesnej výchovy a na čiastočnú rekonštrukciu existujúcej telocvične. Na uvedený účel mesto požiadalo Ministerstvo školstva SR o dotáciu zo štátneho rozpočtu. A mesto už má aj výsledok posúdenia jeho žiadosti. Mesto bolo úspešné a získalo na prístavbu telocvične 60 tis. EUR a na vybavenie telocvične 2 tis. EUR. K uvedeným sumám je nutné pripočítať spoluúčasť mesta a teda z rozpočtu mesta sa poskytne 20 tis. EUR na túto dostavbu a 200 EUR na vybavenie telocvične. Takže celkové náklady budú minimálne vo výške 80 tis. EUR na dostavbu (prístavbu) telocvične a 2200 EUR na zlepšenie jej vybavenia. Prístavba telocvične sa zrealizuje smerom ku školskej záhrade a v nej sa vybudujú chýbajúce šatne (2 dievčenské a 2 chlapčenské), sprchy, toalety a kabinety telesnej výchovy. Súčasná telocvičňa totiž nemá šatne, ani sprchy, či kabinety. Prvý krok po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie bude vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebného povolenia na prístavbu. Stavebné práce chce mesto zrealizovať do konca tohto roka, aj keď lehota na použitie uvedenej dotácie bude pravdepodobne do konca roka 2017.

Môže Vás zaujímať...