Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

82 tis. EUR na telocvičňu pri ZŠ Štefánikova 19

Telocvičňa Základnej školy na Štefánikovej ul. č. 19 sa bude modernizovať. Koncom februára mesto podalo projektovú žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu šatní a kabinetov telesnej výchovy a na čiastočnú rekonštrukciu existujúcej telocvične. Na uvedený účel mesto požiadalo Ministerstvo školstva SR o dotáciu zo štátneho rozpočtu. A mesto už má aj výsledok posúdenia jeho žiadosti. Mesto bolo úspešné a získalo na prístavbu telocvične 60 tis. EUR a na vybavenie telocvične 2 tis. EUR. K uvedeným sumám je nutné pripočítať spoluúčasť mesta a teda z rozpočtu mesta sa poskytne 20 tis. EUR na túto dostavbu a 200 EUR na vybavenie telocvične. Takže celkové náklady budú minimálne vo výške 80 tis. EUR na dostavbu (prístavbu) telocvične a 2200 EUR na zlepšenie jej vybavenia. Prístavba telocvične sa zrealizuje smerom ku školskej záhrade a v nej sa vybudujú chýbajúce šatne (2 dievčenské a 2 chlapčenské), sprchy, toalety a kabinety telesnej výchovy. Súčasná telocvičňa totiž nemá šatne, ani sprchy, či kabinety. Prvý krok po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie bude vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebného povolenia na prístavbu. Stavebné práce chce mesto zrealizovať do konca tohto roka, aj keď lehota na použitie uvedenej dotácie bude pravdepodobne do konca roka 2017.

Môže Vás zaujímať...