Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Author: Štefan Bieľak

Detské ihrisko na Mierovej opäť slúži deťom …..

Po viac ako mesiac trvajúcej modernizácii detské ihrisko na sídlisku na Mierovej ulici opätovne slúži deťom. A čo je nové, či zmodernizované ? Nové je oplotenie ihriska, aj povrch ihriska – špeciálna dopadová plocha, opravené...

Fotosúťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“

Fotosúťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“ (pri príležitosti 210. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala)  Vyhlasovateľ súťaže : Mesto Spišská Belá (mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá) v spolupráci s Múzeom Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej...

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 4.7.2017

P O Z V A N I E V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie mestského zastupiteľstva  mesta Spišská Belá, ktoré sa uskutoční...

Modernizuje sa detské ihrisko na sídlisku Mierová

V súčasnosti prebiehajú práce na modernizácii detského ihriska na sídlisku na Mierovej ulici. Bola už položená špeciálna dopadová vrstva, niektoré hracie prvky sa opravujú, iné sa vymenia a doplnia sa nové. Nad doterajším pieskoviskom sa osadí...

Orez stromov na cintoríne v Strážkach

Mesto ako správca verejného pohrebiska (cintorína) v mestskej časti Strážky zrealizovalo orez vysokých stromov v strednej časti cintorína na podnet obyvateľov Strážok. Okrem potrebného ošetrenia týchto stromov dôvodom tohto orezu boli aj voľne padajúce suché konáre...

3000 EUR pre dobrovoľných belianskych hasičov

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu činnosti dobrovoľných belianskych hasičov. Cez Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR tak príde na účet mesta suma 3000 EUR, ktorá je účelovo viazaná pre potrebu dobrovoľných...

Jazykové vzdelávanie v rámci slovensko-poľského mikroprojektu

Koncom februára 2017 Mesto Spišská Belá podalo mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 s názvom „Posilnenie cezhraničného celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá“. Uvedený projekt bol schválený príslušným monitorovacím výborom programu a mesto čaká jeho...

Pokračovanie opravy cintorínskeho múra

Tento týždeň mesto začalo s pokračovaním stavebných prác na oprave cintorínskeho múra na starom cintoríne. Na jeseň minulého roka sa vyskúšala oprava prvých metrov tohto múra a tento rok je snahou mesta počas najbližších mesiacov postupne...

Schválené projekty v rámci participatívneho rozpočtu

Na základe výzvy mesta Spišská Belá na predkladanie projektov na čerpanie participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2017 bolo v určenej lehote podaných 8 projektových zámerov (žiadostí) na získanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Dňa...

Navýšenie rozpočtu mesta o takmer 190 tis. EUR

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 1. júna 2017 poslanci schválili 3. zmenu rozpočtu mesta na tento rok. Navýšili sa príjmy a výdavky rozpočtu mesta o sumu 189 984 EUR. Z rezervného fondu sa do rozpočtu mesta zapojilo 175 270...

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 1.6.2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 1. júna 2017 venovalo aj týmto témam: 3. zmena rozpočtu mesta Poslanci schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta Spišská...