Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Author: Štefan Bieľak

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 1.6.2017

P O Z V A N I E        V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m    zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá, ktoré...

Nové oplotenie detského ihriska na Zimnej ulici

Mesto v posledných dňoch zrealizovalo výstavbu nového oplotenia detského ihriska na Zimnej ulici pri bývalom centre voľného času. K jeho oploteniu mesto prikročilo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí hrajúcich sa na tomto ihrisku. Ihrisko je naďalej verejne dostupné...

Poradenstvo pre obyvateľov mesta

Mesto Spišská Belá už dlhodobo poskytuje bezplatne služby v oblasti základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva a právneho poradenstva. Tieto služby sú obyvateľom mesta poskytované diskrétne a bezplatne. Cieľom poradenstva je pomôcť každému človeku, ktorý sa ocitne...

Začala výstavba polyfunkčných objektov za obchodným domom

Tento týždeň už začala výstavba nových polyfunkčných objektov, ktoré majú „vyrásť“ za obchodným domom COOP Jednota na Mierovej ulici v Spišskej Belej. Na tomto mieste bude vybudovaných 6 nových polyfunkčných prevádzok ako dvojpodlažné objekty. Celé...

Súčasná riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala znovuzvolená

V Základnej škole Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej sa včera uskutočnila voľba riaditeľa školy. Funkčné obdobie súčasnej riaditeľke školy Anne Rothovej končí 30. júna 2017. Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ školy vyhlásilo v apríli výberové...

Začala sa stavebná úprava chodníka na ulici 1. mája

Tento týždeň mesto začalo s modernizáciou chodníka na ulici 1. mája – v úseku od Sintry po Novú ulicu. V rámci tejto výstavby sa po odstránení starého poškodeného asfaltu a betónu osadia nové obrubníky a položí sa nová...

Mesto už teraz pripravuje výstavbu ďalších cyklotrás

V lete Mesto Spišská Belá rozbehne výstavby 5,1 km nových cyklotrás. Pôjde o 3 km cyklotrasy z Tatranskej Kotliny smerom na Ždiar a 2,1 km od štrkoviska v Strážkach cez kaštieľ Strážky po začiatok panelového chodníka na začiatku Strážok...

Mesto plánuje podporiť vybudovanie „pump tracku“

Na potreby mladých je potrebné sústavne reagovať, nakoľko všetko okolo nás ide veľmi rýchlo dopredu. A aj preto sa mesto už niekoľko týždňov pohráva s myšlienkou výstavby tzv. pump tracku v Spišskej Belej. Táto myšlienka nie je...

Plánujeme rozšírenie priestorov Face klubu v podkroví

Mesto Spišská Belá v spolupráci s Face klubom plánujú rozšírenie podkrovných priestorov v budove, kde sídli klub. Ten potrebuje pre svoju činnosť ďalšie priestory, najmä väčšiu prednáškovú miestnosť, kanceláriu pre dobrovoľníkov a kanceláriu pre poradenskú činnosť (sociálne poradenstvo)...

Pozemkové úpravy sú zapísané. Čo to znamená ?

V priebehu predchádzajúcich rokov prebiehalo v našom meste konanie o pozemkových úpravách – tzv. komasácie (či sceľovanie) pozemkov. Najprv to bolo katastrálne územie Strážky, neskôr katastrálne územie Spišská Belá. Pozemkové úpravy organizoval a riadil štát prostredníctvom Okresného...